Newsletter prawny

Kadry i Płace

16-11-2016

Dnia 29 listopada 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1832; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 139 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z póz. zm.).

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi miesięcznie  5.849,67 zł.

Z dniem wejścia w życie Rozporządzenia (tj. dnia 29 listopada 2016 r.), straci moc rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. U. poz. 1807).

Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->