Newsletter prawny

Trading & Supply

04-11-2016

Dnia 19 listopada 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 roku w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (Dz.U. z dnia 4 listopada 2016 roku, poz. 1802; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1165).
 
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia, metody badania jakości następujących biopaliw:
  1. estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo,
  2. oleju napędowego zawierającego 20% estru metylowego,
  3. benzyn silnikowych zawierających od 70% do 85% bioetanolu.
- w zakresie poszczególnych parametrów, określa załącznik do Rozporządzenia.
 
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (Dz. U. poz. 520), które utraci moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia (tj. w dniu 19 listopada 2016 roku), zgodnie  z art. 32 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 266 i 1592).
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->