Newsletter prawny

Kadry i Płace

20-09-2016

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku (Dz.U. z dnia 13 września 2016 roku, poz. 1456) od dnia 1 stycznia 2017 roku minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 2.000 zł brutto.
Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę - poza obowiązkiem podwyższenia od dnia 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełny etat, których wynagrodzenie do końca roku 2016 wynosić będzie poniżej 2.000 zł brutto – ma także duży wpływ na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, których to wysokość obliczana jest na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Najistotniejsze zmiany, jakie zajdą w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, wskazujemy poniżej:
  1. Dodatek za pracę w porze nocnej (art. 1518 § 1 kodeksu pracy Dz.U.1998.21.94 j.t. z późn. zm. (dalej: k.p.)):
Na mocy art. 1518 §1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia – wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w porze nocnej, zatem od 1 stycznia 2017 roku ulegnie on podwyższeniu.
  1. Kwota wolna od potrąceń (art. 87¹ k.p.):
Przepisy k.p. przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, dlatego też z dniem 1 stycznia 2017 roku ulegnie ona podwyższeniu.
  1. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych lub indywidualnych:
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 roku) pracownikowi, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje odprawa (w wysokości wynikającej z w/w przepisu). Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zgodnie jednak z ust. 4 w/w przepisu - jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2017 roku – kwoty 30.000 zł brutto.